Dokumentationsrapport

Dokumentationsrapport v. Aarhus Universitet

 

Dokumentering og evaluering af videnskuponsamarbejde med Find Fremtiden 

Nedenstående er et rapportresumé.

Som ekstern lektor fra Aarhus Universitet har jeg deltaget i et erhvervs- og forskningssamarbejde med Find Fremtiden om et videnskuponprojekt, ledet og administreret af Teknologisk Institut. Projektet resulterede i en evidensbasering, optimering og dokumentering af effekterne af Find Fremtidens ydelser.  Jeg har oplevet Find Fremtiden som en seriøs virksomhed, der efterspørger relevant teori og har en stor interesse i at basere deres forretning og praksis på kvalificeret forskning. Integreringen af viden i forretningen sikrer en hensigtsmæssig kombination af teori og praksis, som resulterer i solide ydelser, der både er erfarings- og evidensbaserede. Projektet havde to faser.  Første fase omhandlede Find Fremtidens kerneprodukter og arbejde med mål, strategi, teambuilding, arbejdsglæde og trivsel samt stressreduktion. Den nyeste og mest kvalificerede og relevante forskning, som dokumenterer de gavnlige effekter af arbejdet med disse områder blev identificeret og diskuteret for efterfølgende at blive taget i brug og implementeret i Find Fremtidens forretning. Anden fase omhandlede Find Fremtidens egne ydelser og satte fokus på en case om arbejdsglæde og trivsel. Casen var et dagsarrangement, som havde til formål at øge arbejdsglæde og trivsel blandt en række medarbejdere i en Midtjysk kommune.  Nærværende skriv dokumenterer Find Fremtidens arbejde og effekterne af denne case. Dokumentet er baseret på refleksioner over den indledende planlægning, den eksekverende facilitering og den efterfølgende evaluering af dagen - inklusiv observationer og interaktioner med deltagerne.

Arrangementet var grundig planlagt, og der var lagt et stort stykke forberedende arbejde med mange overvejelser forud for dagen. Det indledende arbejde sikrede, at Find Fremtiden fik en fornemmelse af deltagerne: hvordan de oplevede trivsel, og hvordan deres indstilling til dagen var. På baggrund af dette kendskab planlagde Find Fremtiden en dag, som passede til deltagerne og tog højde for nogle af de udfordringer og/eller forbehold, deltagerne måtte have.  Fra starten blev deltagerne taget godt imod. Indledende øvelser sikrede at de kom til stede, blev afslappede, fri for presserende bekymringer og klar til dagen. Vigtige indslag opfordrede deltagerne til at reflektere over deres muligheder med det forestående arrangement, så de fik det, som de ønskede, ud af dagen. I løbet af dagen blev de præsenteret for forskellige oplæg og øvelser, som lærte dem om opgaveløsning, samarbejde og kollegaskab. Eksperimenterende teams blev dannet, trygge relationer blev etableret, fortrolige samtaler blev initieret, og udfordringer og succeser blev delt i en anerkendende atmosfære. Vigtige og følsomme emner blev taget op, og der blev smilt og grint. Til slut formulerede deltagerne en række mål til at sikre den gode stemning, som de kunne tage med hjem og arbejde videre med i deres organisation. Find Fremtiden bidrog med et team af energiske, positive og opmærksomme konsulenter, som ikke blot fortalte om dagens fokusemne: arbejdsglæde – men også praktiserede det.

Øvelserne, der gik forud for dagen, og aktiviteterne, der fulgte efter, sikrede at arbejdet med trivsel og arbejdsglæde ikke blev begrænset til en enkeltstående dag, som var afskåret fra deltagernes daglige arbejde, men resulterede i et sammenhængende forløb, som strak sig over en længere periode og involverede deltagerne i deres dagligdag. Således arbejdede Find Fremtiden både før, under og efter dagens arrangement for at sikre en formulering og realisering af hensigtsmæssige mål og ønsker, der resulterer i en højere trivsel blandt deltagerne – også på den lange bane. Resultaterne af arrangementet er dokumenteret i en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse, som var en del af det opfølgende arbejde.  Et spørgeskema med spørgsmål, der var designet til at tracke den oplevede effekt, blev sendt til samtlige deltagere 3 uger efter arrangementet. 39 ud af 41 deltagere svarede og sikrede en høj svarprocent på hele 95 %. Data fra undersøgelsen viser, at 87 % af deltagerne tænker og/eller handler anderledes på grund af noget af det, de oplevede på trivselsdagen. Over 35 % rapporterer om ændringer både i deres tanker og handlinger. Samtlige deltagere rapporterer, at der arbejdes med minimum ét af de mål, der blev formuleret på dagen, og over halvdelen rapporterer, at der arbejdes med flere af målene. Samtlige indslag vurderes brugbare af en eller flere deltagere, og samtlige deltagere udpeger en eller flere aspekter som særlig anvendelige. Arrangementet opfylder således målsætningen om at tilbyde deltagerne en samlet værktøjskasse med en række relevante redskaber, som den enkelte deltager kan vælge imellem og sætte sammen som det passer bedst til dennes situation.  På basis af denne undersøgelse kan det konkluderes, at Find Fremtiden har leveret et effektfuldt forløb med et positivt resultat.

Find Fremtiden er en ambitiøs virksomhed, der gør en stor indsats, som efterlader virkningsfulde spor hos kunden. Virksomheden arbejder dedikeret på at sætte sig i kundens sted og forstå situationen med kundens øjne – inklusiv de udfordringer og problematikker, der kan være på spil. Med udgangspunkt i denne forståelse designer virksomheden ydelser, som er skræddersyede til kundens behov og ønsker. Find Fremtiden tager hånd om kunden før, under og efter et arrangement og gør sig umage for at sikre, at ydelserne bliver hensigtsmæssigt designet og fulgt til døren.

Anna Gerstrøm Rode 

PhD, Ekstern Lektor Aarhus Universitet